Om personuppgifter

GDPR har till uppgift att skydda enskilda personers fri- och rättigheter gällande behandling av personuppgifter. På nationell nivå i Sverige har GDPR kompletterats med en dataskyddslag (2018:218) för personuppgiftsbehandling

GDPR - General Data Protection Regulation

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter inom våra verksamheter. Det avser såväl behandling av personuppgifter gällande våra kunder, partners och entreprenörer med relation till oss, som medarbetare och andra personer vars personuppgifter kan komma att behandlas.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande person. Det kan vara självklara uppgifter som namn, personnummer, men även indirekta uppgifter som fastighetsbeteckning och telefonnummer. Bilder på personer är också en personuppgift.

Exempel på behandling av personuppgifter

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter. Med behandling menas bland annat insamling, lagring, bearbetning, strukturering, spridning och radering. Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretessbestämmelser

Dina rättigheter

Du har rätt att närsomhelst begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. För att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person behöver du verifiera din identitet. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller behandlas på ett oriktigt sätt har du rätt att kontakta oss och göra invändningar.

Vilka uppgifter som behandlas om dig:

  • och vem som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter
  • ändamål med behandlingen • varifrån dessa uppgifter har hämtats
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnats ut
  • hur länge dina uppgifter sparas

Denna information kan du begära ut kostnadsfritt en gång per år.
För att ta del av uppgifterna krävs att du kommer in med en skriftlig förfrågan till Smedjebacken Energi på mailadressen: seab@smedjebacken.se


Så här behandlar vi ditt ärende när du begär ett registerutdrag:

  1. Vi tar emot din begäran om registerutdrag och diarieför den. Vi behöver identifiera dig och därför ber vi dig om personnummer och namn.
  2. Ärendet tilldelas en dataskyddsadministratör
  3. Vi skickar ett skriftligt svar till dig. Utskicket sänds med brev till din folkbokföringsadress. Vi inhämtar din folkbokföringsadress från Skattemyndighetens register.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Personuppgiftsansvarig för Smedjebacken Energi AB är bolagets styrelse. Styrelsen har i sin tur utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud för Smedjebackens kommuns samtliga nämnder och bolag är Christer Granqvist.

E-post:
dataskyddsombud@smedjebacken.se

Postadress:
Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

 

Mer om GDPR

Datainspektionen är tillsynsmyndighet.
www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: